Algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn met ingang van 15 april 2008 van toepassing op al onze aanbiedingen tot verkoop en levering van onze producten, al dan niet onder merk, en zijn evenzeer van toepassing op en maken deel uit van alle verkoop- en/of leveringsovereenkomsten door ons aangegaan.
2. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Orders of overeenkomsten zijn eerst van kracht indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
3. Door het bestellen en/of kopen van onze producten erkent de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
4. Indien een koper is verzocht om de orderbevestiging getekend te retourneren is koper verplicht dit binnen zeven dagen na datum van onze bevestiging te doen. Het nalaten hiervan doet geen afbreuk aan het onder 1,2 en 3 gestelde, onverminderd alle rechten die wij aan voorvermeld nalaten zouden kunnen ontlenen.
5. Alle bij aanbod genoemde of bij overeenkomst bedongen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
6. Opgegeven of overeengekomen levertijd is een opgave bij benadering. Onzerzijds zal er steeds naar gestreefd worden om de levertijden na te komen.
7. Wij zijn gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst voor een, de afnemer niet ernstig benadelend tijdvak, uit te stellen als deze uitvoering wordt bemoeilijkt, belemmerd of verhinderd door overmacht. Als overmacht geldt onder meer: bedrijfstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, onverschillig waardoor veroorzaakt; vertraagde of te late toelevering door onze toeleverancier(s); transportmoeilijkheden of transportbelemmering van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar ons of naar onze kopers, bemoeilijkt of belemmerd wordt.
8. Overschrijding van de levertijd met minder dan 5 werkdagen geeft de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet nakomen van enige verplichting, noch het recht tot het kopen elders van goederen, welke bij ons zijn gekocht.
9. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 5 werkdagen is de koper gerechtigd om de koop/verkoopovereenkomst zonder aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege, ontbonden te achten, of alsnog nakoming te vorderen. In beide gevallen geeft koper ons daarvan bericht bij aangetekende brief of per fax. In geen geval zijn wij verplicht tot vergoeding van enige schade.
10. Indien en voor zover wij krachtens verkoopovereenkomst met een koper, ten verzoeke van die koper leveren aan een derde, geldt die levering als gedaan aan koper en blijven deze voorwaarden onverkort van kracht.
11. Wij zullen op iedere moment het recht hebben om bij levering op termijn naar onze mening voldoende zekerheden te verlangen voor het nakomen door de koper van zijn verplichtingen. Ingeval de koper de bedongen zekerheid niet, niet tijdig of niet geheel stelt, zijn wij gerechtigd, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling is vereist, de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden te achten, zonder enige verplichting onzerzijds tot betaling van schadevergoeding, welke dan ook. Wij geven daarvan bericht bij aangetekende brief met bewijs van ontvangst of per fax. Het hierdoor bedoelde recht hebben wij eveneens indien de zakelijke omstandigheden van de koper zich dusdanig wijzigen, dat nakoming van zijn verplichtingen naar onze mening twijfelachtig wordt. In dat geval zullen wij ook zonder het vragen van zekerheden de order mogen annuleren.
12. Indien de door ons geleverde producten uiterlijk zichtbare gebreken vertonen, alsmede bij geconstateerde tekortleveringen, is koper gehouden terstond bij ontvangst te reclameren. Mededelingen wegens andere gebreken dienen  per brief of fax gemotiveerd te geschieden, terstond nadat de koper of diens ontvanger deze gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na het verstrijken van de datum ter gelegenheid waarvan onze producten werden geleverd. Bij gebreke aan tijdige reclame staat vast dat naar behoren is geleverd.
13. In geval van reclame stelt de koper ons in staat de waren te onderzoeken of terug te nemen, op straffe van verval van ieder recht van koper. Indien een klacht gegrond is, heeft de koper het recht om naar keuze na- of herlevering te verlangen, dan wel creditering van hetgeen aan ons hiervoor verschuldigd was. Iedere aansprakelijkheid wijzen wij af, tenzij schade het onmiddellijk gevolg is van opzettelijk handelen onzerzijds dan wel schade het onmiddellijk gevolg is aan grove schuld onzerzijds. Koper vrijwaart verkoper van alle aanspraken van derden uit wat voor hoofde dan ook.
14. Goederen die bederven door onoordeelkundige behandeling worden door ons niet vergoed. Halfconserven worden door ons voor drie maanden gegarandeerd. Verse artikelen worden slechts op bestelling vervaardigd c.q. aangekocht, zodat vergoeding hiervan is uitgesloten.
15. Teruggave van geleverde goederen kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming onzerzijds en op de daarbij door ons te bepalen voorwaarden.
16. Betaling van het factuurbedrag dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn en op de aangegeven betaalwijze, netto contant en zonder dat afnemer recht heeft op enige niet uitdrukkelijke overeengekomen korting. Betaling van de factuur dient in zijn geheel te geschieden. Verrekening van retourzending en/of reclame kan slechts plaatsvinden na ontvangst van de betreffende creditnota.
17. Wij behouden ons het recht voor om leveringen uitsluitend onder rembours uit te voeren.
18. Koper wordt geacht in gebreke te zijn met betaling, zonder dat sommatie of in gebrekenstelling vereist zal zijn, na het verstrijken van de termijn onder artikel 16 bedoeld, zonder dat betaling in die termijn heeft plaatsgevonden, dan wel indien koper voor het verstrijken van die termijn surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. In het geval als bedoeld in artikel 18 is koper ons tot de dag der voldoening rente verschuldigd over hetgeen onbetaald is gebleven naar een rentevoet van 2% boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank. Bovendien komen in dat geval alle daarbij ontstane kosten van rechtskundige bijstand zowel in- als buiten rechten, voor kopers rekening tot de dag van voldoening. De buitengerechtelijke kosten bedragen tot aan het einde van de rechtsmaatregelen tenminste 15% van de gehele oorspronkelijke verschuldigde hoofdsom.
19. Eventuele ongeldigheid van één der bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden brengt niet mee de ongeldigheid van de overige bepalingen. De alsdan ongeldige bepaling moet geacht worden te zijn omgezet in een andere, wel geldige bepaling die de kennelijke bedoeling van partijen het meest benadert.
20. In alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam de bevoegde rechter. Deze leverings- en verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 342.99.116

Contactformulier